Papež František vyhlásil rok 2024 Rokem modlitby jako přípravu na Jubilejní rok 2025 s tématem „Poutníci naděje”.
Jubilejní (Svatý) rok má být podle biblické tradice časem obnovení vztahu s Bohem, mezi sebou navzájem a s celým stvořením.
 
“Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně” (Lk 4, 18-19)
 
První Jubileum vyhlásil v roce 1300 papež Bonifác VIII. jako “Svatý rok”. Frekvence svatých roků se v průběhu času měnila, zpočátku se jubilea slavila každých 100 let, od roku 1343 každých 50 let a od roku 1470 každých 25 let.
Svatý rok 2000 vyhlášený Janem Pavlem II. byl nazýván též jako Velké jubileum a znamenal oslavu vstupu lidstva do 21.století. Jeho motto bylo Kristus včera, dnes i na věky (latinsky Christus heri, hodie, semper).  V historii byly vyhlášeny i mimořádné Svaté roky, například v roce 2015 vyhlásil papež František Rok milosrdenství jako mimořádné jubileum. 
 
Symbolem Svatého roku je otevření Svaté brány v bazilice svatého Jana Lateránského a dalších bran v římských bazilikách. Při překračování prahu Svaté brány si poutník připomíná úryvek z Janova evangelia: “Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. (Jan 10,9)”
 
Procházení Svatou bránou vyjadřuje rozhodnutí následovat Ježíše jako Dobrého pastýře a nechat se jím vést.
 
Svatý rok nabízí věřícím možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro zemřelé; je to rok smíření a obrácení, solidarity a oddanosti spravedlnosti ve službě Bohu a svým bratřím a sestrám.
 
Více informací o jubilejním roce lze nalézt zde